Alınan Kişisel Verileri Saklama Koşulları

Fibabanka, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen sorumluluklarını karşılayacak şekilde müşterilerini ve müşteri verilerini siber tehditlere karşı etkin bir şekilde korumak amacıyla en gelişmiş güvenlik teknolojilerini kullanmaktadır.

Fibabanka'da saklanan müşteri kişisel verilerine erişim sadece tanımlı süreçlere göre yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Hassas ve kritik verilere erişim için denetim izleri oluşturulmaktadır.

İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında zorunlu tutulan risk değerlendirmeleri ile alınan önlemler sürekli değerlendirilmektedir. Uygulamaya alınan önlemler minimum olarak mevzuat hükümleri kapsamında tanımlanmış test çalışmaları ile değerlendirilmedir. Bu sayede Banka'da saklanan hassas ve kritik verilerin güvenliğinin makul derecede sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bankamızca ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek / sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 

Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; BDDK, TCMB ve diğer resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer bankamız ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; 

Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, şubeler, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verilerin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmasıdır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Fibabanka A.Ş.

İnternet Bankacılığı Demoları