Yasal Bilgilendirme

Bilgilendirme

Bankalararası Kart Merkezinden (BKM) alınan 9/5/2012 tarihli ve 960 sayılı yazı uyarınca üye işyerlerine aşağıda detayları verilen konu hakkında bilgi verilmesi gereği duyulmuştur.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 17nci maddesinde hükme bağlanan, üye işyerleri tarafından, kart sahibinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasının istenilememesi ile amaçlanan,nakit ödemelerde ve kartlı ödemelerde aynı fiyatın uygulanmasıdır.Bu nedenle;

  • Nakde indirim adı altında nakit ödemelerde kartlı ödemelerden daha düşük fiyat uygulanmasının,
  • Fiyat etiketlerinde nakit/kart ayrımı yapılması yöntemi ile nakde ve karta farklı fiyat uygulamasının,

kart sahibine ek maliyet yansıtılmasına neden olduğunun düşünüldüğü belirtilmek suretiyle, bahse konu uygulamaların Kanunun 17nci maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Ayrıca kart kullanımının kart sahibine sağladığı en önemli yararlardan olan;

  • Kart sahibinin nakit para taşıma zorunluluğundan kurtarması,
  • Yeterli nakit olmasa dahi mal veya hizmet satın almasını sağlaması,

olduğu göz önüne alındığında, söz konusu uygulamanın kartın nakit ödeme yerine kullanılması imkanının kısıtlayacağı ve bu durumun da Kanunun ve kartlı ödeme sisteminin kuruluş amacı ile kart sahibinin haklarına aykırılık teşkil edeceği düşünülmektedir.

Bu kapsamda, nakde indirim adı altında nakit ödemelerde kartlı ödemelerden daha düşük fiyat uygulaması ya da fiyat etiketlerinde nakit/kart ayrımı yapılması ve benzeri yöntemler ile nakde ve karta farklı fiyat uygulamasının Kanununa aykırılık teşkil ettiği, bu durumun tespiti halinde üye işyeri sözleşmesinin feshedileceği ve üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları açısından adli para cezası yaptırımının uygulamasının söz konusu olabileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 17nci maddesi

Kanunun 17nci maddesinin birinci fıkrası; "Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri vir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isetyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz." hükmü amirdir. Ayrıca, anılan hükme aykırılık Kanunun "Üye işyerlerinin cezaî sorumluluğu" başlıklı 40ncı maddesi uyarınca, üye işyerlerinin işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları açısından adlî para cezasını gerektirmektedir.

İnternet Bankacılığı Demoları