HİSSE SENEDİ

Hisse Senedi Nedir?

Anonim ortaklıkların çıkardıkları kıymetli evraklardır. Sözü geçen Anonim Şirketin hisse senedi alındığında o şirkette ortaklık hakkı edinilmiş olur. Başka bir deyişle her bir hisse senedi şirket sermayesinin belirli bir bölümüne karşılık gelen ve sahibine ortaklık haklarından yararlanma hakkı veren kıymetli bir evraktır. Şirket başarılı oldukça, yatırımınızın değeri de artar. Şirket ciddi bir olumsuzluk yaşarsa, bu olumsuzluk pay sahibi olmanız nedeni ile size de yansır. Hisse senedi alımındaki temel amaç , o şirketin büyüme potansiyelinden pay alabilmektir.Ancak hissesinden pay almaya karar verdiği şirketin büyüme veya karlı olabilme garantisi yoktur. Şirketin piyasa koşulları içinde değişen değeri ile beraberde yatırımcının elindeki hisse senedinin fiyatı azalıp , artabilir.

Fibabanka’da Hisse Senedi İşlemleri nasıl yapılır?

11.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, SPK'nın III-37.1 sayılı ''Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ''in emir iletimine aracılık düzenlemeleri kapsamında, Fibabanka A.Ş. lehine faaliyet gösterecek yatırım kuruluşu olarak “OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” ile işbirliği kurmuştur.

Hisse Senedinden nasıl getiri elde edilir?

Hisse senedi sahipleri temel olarak iki tip getiri elde ederler:

1.Sermaye kazancı:Basitce hisse senedini düşük fiyattan alıp,yüksek fiyattan satarak elde edilen getiridir.

2. Kar payı (Temettü) geliri: Temel olarak temettü, şirketin sahipleri ve hissedarlarına dağıtılan şirket karıdır. Borsada işlem gören şirketler kar dağıtıp dağıtmamakta serbesttirler. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketler ise dağıtılabilir karın yarısından az olmamak üzere belirlenecek birinci temettüyü nakden dağıtmak zorundadır.

Hisse senetlerinin yatırımcıya sağladığı haklar nelerdir?

Hisse senedi şirket sermayesinin belli bir kısmını temsil eder ve sahibine her türlü ortaklık haklarndan yararlanma imkanı verir.

Bu haklar; Şirketten pay alma hakkı, şirket yönetimine katırlma hakkı, Oy kullanma hakkı, Rüçhan hakkı,Tasfiyeden pay alma hakkı ve şirketin faaliyetleri hakkında bilgi edinme hakkı olarak sayılabilir.

Hisse Senedi Fiyat Kavramındaki başlıca tanımlamalar nelerdir?

Hisse senedi fiyat kavramındaki başlıca tanımlamalar nominal fiyat, ihraç fiyatı,piyasa fiyatı ve borsa fiyatıdır.

Nominal (İtibari) Fiyat : Pay senedinin yazılı olan fiyatıdır. Toplam sermaya miktarını belirleyebilmek ve bununla ikili muhasebe kayıtlarını yapabilmek için pay pay senedini ilk çıkarılışı sırasında ortaklık yönetimi tarafından verilen değerdir.

İhraç Fiyatı: Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkar dışı aşamasında şatışa sunulduğu fiyattır. Halka arz fiyatıda denebilir.

Piyasa Fiyatı: Bir pay senedinin sermaye piyasasında alıp satıldığı fiyat o pay senedinin piyasa fiyatı olarak tanımlanır. Arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyattır. Halka açıp olup, borsada işlem gören senetler için geçerlidir.

Borsa Fiyatı: Borsada işlem görmeye başlayan hisse senetlerinin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyattır.

Hisse Senedi Değer Tanımlamaları nelerdir?

Hisse senedi değer tanımlaması, hisse senedinin verimliliğinin saptanmasında kullanılan ölçümlerde ve analizlerde ele alınan tanımlamalardır.

Defter Değeri: İşletmenin öz sermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Tasfiye Değeri (Likiditasyon Değeri): Şirket varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın , hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değerdir.Tasfiye değeri , piyasa değerinin araştırılmasında önemlidir.Çünkü şirketin hisse senetlerinin piyasa değeri için , tasfiye değeri alt sınırı oluşturacaktır.

İşleyen Teşebbüs Değeri: Burada işletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halinde bulacağı değer sözkonusudur.Tasfiye değeri , piyasa değeri için alt sınır oluştururken, işleyen teşebbüs değeride üst sınırı oluşturacaktır.

Net Aktif Değeri: Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle 1 yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarı ile tanımlanmasıdır.

Alternatif Gelir Değeri: Ortaklar tarafından oluşturulmuş olan sermayenin şirket içinde şirket sermayesi şeklinde kullanmayıp ,başka bir yatırım alanında değerlendirilmiş olması halinde , hisse senetlerine yatırılan sermaye miktarı ile elde edebilecek alternatif gelirden bir hisseye düşen gelir tutarını açıklar.

Hisse Senedinin Özellikleri nelerdir?

 • Hisse senedine yatırım yaparak, senedini aldığınız şirkete ortak olursunuz. Yatırım yaptığınız şirkete olan talep arttıkça fiyatlar yükselir ve elinizdeki senetlerin değeri artar. Satışlar fiyatların düşmesine ve anaparanızdan kaybetmenize yol açabilir.
 • Şirketin kar payı (temettü) ödemeleri ayrıca bir gelir kaynağıdır.
 • Alım ve satım emirleriniz gerçekleştikten iki işgünü sonra Takasbank hesaplarında takas işlemi gerçekleşir.
 • Hisse senedine göre farklılık göstermesine karşın, son derece likit bir sermaye piyasası aracıdır.
 • Getirisi önceden belli olmayıp, belli bir dönem için piyasanın durumuna ve hisse senedinin performansına göre kazanç veya kayıp oluşması mümkündür.
 • İMKB'de işlemler hafta içi her gün iki seansta gerçekleşir. 1.seans 09:30 - 12:30, öğleden sonraki seans ise 14:00 - 17:30 arasıdır.
 • MKB’de işlem gören şirketler için standart işlem birimi veya standart “lot” büyüklüğü, 1 TL nominal değerli hisse senedidir. Rüçhan hakkı kuponları için bir lot, 1 TL değerli rüçhan hakkı kullanım kuponunu temsil eder.
 • Hisse senetlerinin fiziki olarak teslim edilmesi veya başka bir aracı kuruma virman yapılması mümkündür.
 • Sermaye piyasası dahilinde sabit getirili menkul kıymetlere kıyasla getiri ihtimali daha yüksek; fakat daha riskli yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.
 • Yatırımcı, ihtiyacına veya tercihine göre vadeyi kendi belirler.
 • Belli bir dönem sabit yatırım olarak düşünülebileceği gibi istenilen sıklıkta alınıp - satılabilme imkanı vardır.
 • Hisse senetleri Takasbank nezdinde kendi adı ve yatırım hesap numarası altında saklanır.

Emir İyileştirme nedir?

Bu işlem ile verilen hisse senedi emir girişlerinizin sadece fiyat bölümünde değişiklik yapabilirsiniz. Emir iyileştirme, alım emirlerinde fiyatı yukarı çekmek ,satım emirlerinde ise fiyatı aşağı çekmek sureti ile yapılabilir.

Emir İyileştirme işlemi, borsaya iletilen emirler için geçerlidir ve disket seansları hariç birinici seans açılışından ikinci seans bitiminde kadar yapılabilmektedir.

Emir düzeltme nedir?

 • Bu işlem ile emirlerinizin fiyat, adet, seans bilgilerinde değişiklik yapılabilir.
 • Alış emirlerinde sadece fiyat yükseltebilir.
 • Alış emirlerinde sadece fiyat yükseltebilir.
 • Tam günlük emirler tek seansa değiştirilebilir ancak tek seanslık emirler tam günlüğe çevrilemez.
 • Aynı anda hem fiyat hem seans iyileştirme yapılamaz.

Hisse senedinin taban ve tavan fiyatları nedir?

Taban, bir hisse senedinin o seans içinde görebileceği en düşük fiyatı, tavan ise görebileceği en yüksek fiyatı ifade eder. Hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın kademeye yuvarlanmış %10 düşüğü taban, %10 yükseği ise tavan fiyattır.

İnternet Bankacılığı Demoları